OK
title-left title-right
bg-corner
   


واحد کشاورزی شرکت کشت و صنعت خرمان
-----------------------------------------------


جنگل ها و مراتع، رویشگاه های طبیعی بسیاری از گونه های دارویی و معطر هستند که از دیرباز مورد استفاده بشر قرار می‌گرفته است. امروزه با توجه به افزایش جمعیت و گرایش مردم به مصرف بیشتر گیاهان دارویی و معطر، لزوم برنامه ریزی در امر بهره برداری از این گیاهان مورد توجه قرارگرفته است. در این میان شرکت کشت و صنعت خُرّمان با هدف توسعه اقتصادی و اجتماعی بر پایه احیاء طبیعت و حفظ محیط‌ زیست اقدام به شناسایی و مطالعه رویشگاه های طبیعی برخی از گیاهان دارویی زاگرس مرکزی ازجمله مرزه خوزستانی (
Satureja khuzistanica Jamzad
ریشنگری (Satureja rechingeri Jamzad) و مورد(Myrtus communisa L )نموده است.
در راستای نیل به اهداف مذکور، ایجاد هربوراتوم های اقلیمی و مطالعه تنوع مرفولوژیکی و فیتوشیمیایی، نمونه گیاهی از تمام رویشگاه های شناخته‌شده جمع آوری گردید. در ادامه مطالعات اهلی سازی در دو مسیر به نژادی
(با هدف رسیدن به ژنو تیپ‌ها و ارقام مرغوب ازنظر تولید اسانس، عملکرد ماده خشک و مقاومت به تنش های زیستی و غیر زیستی) و به زراعی (در جهت بهینه سازی شرایط و بازده اقتصادی) انجام گرفت. همچنین این شرکت اقدام به ایجاد مزرعه ترویجی به مساحت 30 هکتار جهت فرهنگ سازی و ترویج کشت در بین کشاورزان و همچنین تأمین بخشی از مواد اولیه موردنیاز در صنعت داروسازی گیاهی نموده است.
 
با توجه به نتایج حاصل از پژوهش های انجام‌شده مبنی بر نیاز آبی کم گیاهان مذکور و سازگاری به خاک های فقیر، توجه بیشتر به توسعه و کشت این‌ گونه از گیاهان می‌تواند علاوه بر رونق و توسعه اقتصاد روستایی، با کاهش تخریب و درنتیجه پایداری محیط‌ زیست مناطق نیمه‌ خشک کشور، سبب استفاده بهینه از ظرفیت های زاگرس مرکزی گردد.

بخشی از تحقیقات انجام‌گرفته شرکت کشت و صنعت خرمان در بخش کشاورزی

--------------------------------------------------------------------------------------

- بررسی اختصاصات مرفولوژیکی و فیتوشیمیایی جمعیت های مرزه خوزستانی (Satureja khuzistanica Jamzad ) و ریشنگری (Satureja rechingeri Jamzad)

- جمع‌آوری و ارزیابی ژرم پلاسم مرزه خوزستانی در محیط یکسان


- بهینه‌سازی روش‌های مختلف تکثیر مرزه خوزستانی از طریق بذر، قلمه و کشت بافت

- بررسی تأثیر دور و مقدار آبیاری بر رشد و عملکرد دارویی مرزه خوزستانی

- بررسی تأثیر کودهای شیمیایی، دامی و تلفیقی بر رشد و عملکرد دارویی مرزه خوزستانی

- بررسی تأثیر کودهای بیولوژیک بر رشد و عملکرد دارویی مرزه خوزستانی

- جمع‌آوری ژرم پلاسم مورد بررسی تأثیر سرمادهی، خراش دهی و اسید جیبرلیک بر رفع رکود و جوانه زنی بذر گیاه دارویی مورد بررسی تأثیر سرمادهی و اسیدسولفوریک بر جوانه زنی بذر گیاه دارویی مورد بررسی تأثیر سرمادهی، خراش دهی و زمان های مختلف کاشت بر جوانه زنی بذر و استقرار گیاه دارویی مورد

- استخراج و شناسایی مواد مؤثره مورد سبز

- بهینه‌سازی روش‌های مختلف تکثیر مورد از طریق بذر، قلمه

   
   

bg-corner
@Copuright Azaranweb.com
AZARAN WEB